Програма Община Ихтиман 2007-2013г.

ОБЩИНА ИХТИМАН 

ПРОГРАМА


за развитие на туризма в Община Ихтиман за периода 2007 – 2013 година


       Настоящата “Програма”за развитие на туризма е неразделна част от Общинският план за развитие на община Ихтиман за периода 2007-2013 година.Същата се разработва и предлага за приемане от Общинският съвет в изпълнение на чл. 10 от Закона за туризма и основните насоки залегнали в Националната стратегия за развитие на туризма в Република България.

      Целта на програмата е на първо място да изясни и определи стратегията, принципите и критериите за развитие на туризма в община Ихтиман и на второ място да конкретизира мероприятията и задачите за изпълнение и посочи структурите и органите , които ще изпълняват, контролират и доразвиват настоящата програма.

      Изхождайки от конкретните дадености досега, в община Ихтиман няма опит и традиции в развитието на туризма като цяло.Историческите и географските особености не са определяли и не определят гр.Ихтиман и населените места в общината в категориите на туристическите обособените обекти.Общината не е включена и в списъка на районите за интензивно развитие на “туристическата индустрия” като приоритет в Европейската интеграция на България.

     Отчитайки всичко това и близостта на община Ихтиман до градовете София и Пловдив като мощни туристически центрове и утвърждаването и развитието на планинските и балнеолечебните курорти в Рила, Витоша, Родопите и Пирин, ни поставят в неизгодно място за конкурентноспособна туристическа дейност.

     В анализа на М Р Р Б за определяне на националните стратегии, приоритети и мерки в туризма, община Ихтиман е в категорията общини над 20 000 жители, а като типология според туристическият потенциал и степен на усвоеност е с “Ограничен ресурс и ограничена усвоеност”.В тази връзка общината не попада в “Препоръчани райони за публични инвестиции” в приоритет за устойчиво развитие на туризма.

     Ето защо и подходът при разработването на програмата е да променим съществуващото статукво на мислене и действие от страна на община Ихтиман, да открием и развием потенциалните си възможности в изпълнение на приоритетите за степен на туристическо развитие: 


           I Стратегия, принципи и критерии за развитието на туризма в община Ихтиман

           1.Стратегически подход – специализация, устойчивост и качество на туристическия продукт и развитие алтернативни форми на туризъм .

    1.1.Развитие на нови туристически пазари

    1.1.1.Екстремни спортове

    1.1.2.Спорт

    1.1.3.Природа

    1.1.4.Лично време

    1.1.5.Добрият живот

    1.1.6.Здраве

    1.1.7.Реализация

    1.1.8.Култура

    1.2.Основни ресурси за развитие на туризъм

    1.2.1.Културно-исторически туризъм

    1.2.2.Екотуризъм

    1.2.3.Ваканционен туризъм

    1.2.4.Събития, чествувания, събори, фестивали, конгреси и др.

    1.2.5.Естествени ресурси

За културният туризъм като ресурс да се обозначат и опишат.

Археологически забележителности
Музеи
Традициите в населените места / общината/
Религиозни празници и чествания / събори/
Архитектурни събития
Културни събития
Извършване оценка на наличните ресурси за развитие на туристическия пазар.

Планинска дейност – хижи, заслони, местности, маршрути
Спортни съоръжения и дейности
Спортни събития
Градски и селски туризъм / хотели, къмпинги и т.н. /
Водни басейни и бази
2.Основни принципи за постигане на целите

    2.1.Подобряване на туристическата атракция и свързаната с тях инфраструктура

    2.2.Подкрепа за развитие на туристическите услуги

    2.3.Развитие на туристическия продукт и маркетинг

    -   Придаване стойност на туристическия ресурс

    -   Ефективна реклама

    -   Качество с прилагане на стандарти

    -   Икономическа възвръщаемост

         3.Критериите при избора на дестинациите в общинската програма могат да се определят в зависимост от:

     3.1.Природни дадености

     3.2.Климат

     3.3.Цена на пътуването

     3.4.Качество на хотелите и местата за отсядане

     3.5.Места на исторически и културен интерес

     3.6.Качество на околната среда

     3.7.Стандарт на живот

     3.8.Възможности за нови запознанства


         II Оперативни задачи за изработване, приемане и изпълнение на общинската програма

     1.Разработване и приемане на стратегия за развитие на туризма и план за действие, в т.ч. маркетингова и комуникационна стратегия

     2.Въвеждане в действие на туристическа информационна система

     3.Привличане на инвестиции в сферата на туризма

     4.Изграждане на съвет по туризъм

     5.Възможности за развитие на туристическа индустрия

     6.Превръщане на общината и града в привлекателни чрез: благоустрояване, инфраструктура и лесен достъп до тях

     7.Поддържане на паметници на културата и забележителности като туристически обекти


         III Туристически потенциал и възможности за развитие на туризма в община Ихтиман

  Разработването и развитието на туристическия потенциал в община Ихтиман е насочено към постигане на общата цел “Подобряване на качеството на средата на живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишаване регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие”

    1.Развитие на туристическите атракции и свързаната инфраструктура

     1.1.Възстановяване на културни, исторически, технически и индустриални места  и приспособяването им за бъдещо използване като туристически обекти, създаване на условията за развитие на културни дейности с влияние върху обществения живот в малките населени места и повишаване туристическата привлекателност на районите и туристическия потенциал.

     -   обект Траянова врата / Маркова капия / съвместно с община Костенец

     -   обект Горски масив “Еледжик”с прилежащи особености – м. Шиндар, вр.”Еледжик”, манастир “Св.Спас

     -    Ловно стопанство “Искър” и Дивечовъдно стопанство “Арамлиец”

     -   обект “Римски път” с обособени места за възпроизвеждане на исторически събития и факти свързани територията на община Ихтиман и България

     -   обект Магистрала “Тракия”- за съвременно социално, духовно и икономическо развитие и основен потенциал за рекламна дейност

     -   обект “Музей” гр.Ихтиман – основен информационен и координационен център

     -   обект “Турска Баня”

     -   мероприятия – утвърждаване и развитие на ежегодни “Майски културни празници на гр. Ихтиман”

     -   мероприятия – “Събори по населени места” свързани с обичаи, празници и местности

     -   мероприятия – обособяване на места за показване на традиции в националния бит “Българска Сватба” “Кръщенка” и др. обичаи и обреди

     1.2.Експониране, реставрация и консервация на археологически находки и реконструкция на исторически сгради, създаване на музейни експозиции с използване на съвременни технически средства и похвати за представяне.

     -   Музей гр.Ихтиман

     -   Обособяване на сгради или помещения във всички населени места за отразяването на историческото и културно наследство

     -   С изграждане централната градска част на гр. Ихтиман да се обособи мемориал с видни събития, дати и личности в историята и развитието на общината

     -   Използване на изградените читалища по населени места за културен туристически обмен

     -   Поддържане на църквите като религиозни и исторически паметници поддържащи българската духовност

     1.3.Инвентаризация на туристическите ресурси, паспортизация и експертна оценка на тяхното състояние, анализ на необходимите дейности за социализация и експониране на забележителностите

     1.4.Обновяване на природните забележителности, представляващи туристически интерес.Реконструкция и изграждане на инфраструктура, подобрявайки по този начин околната среда в областите с туристически обекти

     1.5.Социализация на природните забележителности, проектиране и изграждане на подходяща прилежаща инфраструктура

     -   реконстуиране пътя м. “Бачиите”- м. “Шиндар”

     -   поддръжка и удължаване пътя с. Мирово –  вр. Еледжик до м. “Шиндар” и разклонение за м. Траянова врата

     -   изграждане на пътя гр. Ихтиман – с. Стамболово – Пчелински бани

     -   проектно решение за атрактивна прилежаща инфраструктура в района на язовир “Тополница”

     -   определяне на подходящите за ползване обособени терени по поречието на р. Мътивир и тяхното облагородяване

     -   доизграждане на пътя гр.Ихтиман м. Грозьовци до вливането на р. Белишка в р. Мътивир

     1.6.Изграждане, реконструиране и обновление на обществената инфраструктура, привеждане в съвместимост с критериите за достъпна среда, с цел създаване на благоприятни условия за развитие на туризъм в населените места – паркинги, обществени тоалетни, улично и парково осветление, зелени площи, алеи за разходка, улеснения за инвалиди и възрастни хора

     -   Ежегодно утвърждаване на поименен списък за изпълнение

     1.7.Поставяне и инсталиране на международно приети туристически означения, маркировки, указателни табели и инструкции, в районите на туристическите обекти и подходите към тях

     1.8.Подкрепа за инвестиционни проекти за изграждане и разширяване на детски и спортни съоръжения и съоръжения за отдих / игрища и спортни площадки, плувни басейни, бани, тенис-кортове, туристически пътеки, пътеки за разходка, катерене, маршрути за езда и колоездене, места за пикник и др./ свързани с туристическите обекти

     1.8.1.Спортен комплекс “Голф игрище Ер София”

     1.8.2.Проект за развитие на стадион “Ботев” гр.Ихтиман с цел изграждане на допълнителни спортни площадки

     1.8.3.Инвентаризация на всички съществуващи футболни игрища в населените места и тяхното ползване по предназначение

     1.8.4.Изграждане на ролбан за провеждане на състезания по биатлон

     1.8.5.Проектиране и изграждане в гр. Ихтиман на детски спортен комплекс

     1.8.6.Изграждане на картинг писта

     1.8.7.С плановете за устроиство на територията за всяко населено място да се обособят терени за обществени паркове за отдих и развлечения

     1.8.8.Възстановяване на трасето за провеждане на състезания по туристическо ориентиране в района на община Ихтиман

     1.8.9.Подкрепа за изграждане ваканционни селища на териториите на кметствата:Вакарел, Пауново, Костадинкино, Бузяковци, Белица и Мухово.

В останалите кметства да се обособят сгради за нощувка и престои на туристи

     1.8.10.Съвместно с компетентните органи да се приемат правила, чрез които от територията на община Ихтиман да се използват съществуващите ловни стопанства за практикуване на ловен туризъм.

   Ежегодно по тази точка да се актуализира и допълват възможните инвестиционни проекти за реализация.

     1.9.Подкрепа за изграждане, обновяване и оборудване на туристически информационни центрове и системи.

    С доброто си географско разположение община Ихтиман може да се обособи като изходен пункт за посещение на вече утвърдени туристически обекти в Република България

     2.Подобряване на туристическото обслужване

Основни изисквания и цели : Да се удължи общата сезонна използваемост на туристическите ресурси, привлекателността на обектите и селищата с туристически потенциал, да се разнообрази предлагането и да се повиши степента на удовлетвореност от предоставяните услуги – техният обхват, качество и квалификация на кадрите

     2.1.Насърчаване развитието на нови туристически обекти за настаняване / хотели, къмпинги, пансиони, бунгала, къщи и др. /

     2.2.Оборудване на местата за настаняване чрез изграждане на съоръжения – зони за закуска, ТВ салони, компютърни терминали и перални на самообслужване

     Съществуващи към момента :

Хотел “Е р София”- 66 легла

Комплекс “Голф игрище”- 53 легла

в м. “Шиндар” – 5 обекта със 120 легла

на язовир “Искър” община Ихтиман – 50 легла

на язовир “Бакърдере”

     2.3.Въвеждане и постигане на международни стандарти за качество при настаняването, свързаните услуги и системи за контрол.

Подкрепа на инициативи за въвеждане на съвременни системи за управление и моноторинг на качеството на предлаганите услуги

     2.4.Разработка и реализация на проекти за професионално обучение, квалификация и преквалификация на кадрите, съвместими със съвременните международни стандарти и съдействащи за развитието на туризма

     2.5.Въвеждане на единен регистър на средствата за настаняване на територията на общината и определяне форми и средства за стимулиране, повишаване категорията на стопанските обекти

     3.Развитие на туристическия продукт и маркетинг на дестинациите

Развитието на ефективен туризъм изисква не само предлагане на основни и допълнителни туристически услуги но и разработване, популяризиране, налагане и развитие на комплексни туристически продукти.Същите следва да бъдат развивани и популяризирани на пазара чрез колективни действия извършвани от местните власти и обществените и частни организации в туристическия сектор.

Основното е :Прозрачност, координация, партньорство

     3.1.Повдигане на високо ниво обществената осведоменост за природното и културното наследство и важността на туризма за развитие на общината

     3.2.Изграждане на обществен съвет по туризъм в общината и подпомагане за неговото организационно и финансово обезпечаване

     3.3.Създаване на съвременни средства за реклама с цел оптимална използваемост на природните, културните и историческите забележителности като туристически ресурси – пакети, рекламни материали, информационни събития, уеб – сайтове, изложбени зали и др.

     3.4.Създаване на условия за развитие на обществени събития с местно и регионално значение и превръщането им в туристически атракции

     3.5.Въвеждане в действие на местна туристическа информационна система и включването и в регионалната и националната такава

     3.6.Извършване на маркетингови проучвания на потребителското търсене и реинженеринг на туристическия продукт

     3.7.Изработване на проекти за развитие на туристическите продукти и финансово обезпечаване на проекти, мероприятията и задачите.

   Средствата за развитие на туризма в общината се набират с решение на Общинския съвет / чл.16 ал.2 от Закона за туризма от:

туристически такси
глоби и имуществени санкции
такси за категоризация
целеви програми и проекти
дарения и помощи
лихви
други източници
     3.8.Определяне “символ” / лого /  на община Ихтиман за туристическата дейност и неговото поставяне на всички рекламни материали и стоки, използвани в туристическите обекти

     3.9.Изработване на проект за изграждане на предприятие за производство на изделия свързани с туристическата индустрия.

      Към програмата се прилага календарен план по години за неговото изпълнение и възможните ресурсни обезпечения.

      Настоящата Програма за развитие на туризма в община Ихтиман е неразделна част от общинският план за развитие за периода 2007 – 2013 година .Програмата е приета с Решение № 638/28.07. 2006 г. на Общински съвет Ихтиман.
 

Изготвил:  Борислав Колев
Зам. кмет на Община Ихтиман  

{START_COUNTER}